NFT چیست؟

تا با NFT و تاریخ‌چه آن به طور کامل آشنا شویم.
همچنین اطلاعاتی را در خصوص مزایا و کاربرد‌های ان‌اف‌تی عنوان کردیم.

وب 3 (WEB 3.0) چیست؟

وب 3 جدیدترین نسل اینترنت محسوب می شود. با مرور در تاریخچه اینترنت در می یابیم که اینترنت به سمت هوشمندتر شدن قدم بر می دارد.